Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. w Chojnicach

OGŁOSZENIE
Rady Nadzorczej Centrum Park Chojnice sp. z o.o.


Rada Nadzorcza Centrum Park Chojnice sp. z o.o. ogłasza i ustala następujący sposób i warunki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezes Zarządu Centrum Park Chojnice sp. z o.o.

I. WARUNKI FORMALNE:

     a) posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w dziedzinie ekonomii, zarządzania lub techniczne, lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny uzyskany za granicą,
    b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
     c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających średniorocznie powyżej 20 osób,
     d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
     e) posiadać pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
     f) brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
     g) złożenie właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub złożenie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007, Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

II. DODATKOWE WYMAGANIA:

     a) dobra znajomość języka angielskiego; część rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzona w języku angielskim.
     b) posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych (fundusze, dotacje, granty),
     c) obowiązek przedstawienia pisemnej koncepcji zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, z szczególnym uwzględnieniem eksploatacji technicznej podmiotu świadczącego usługi zgodne z profilem działalności Spółki, kierunków działalności wraz z możliwością rozwoju Spółki.

III. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać następujące dokumenty:

     a) List motywacyjny, zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, której postępowanie dotyczy.
     b) Życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu komórkowego) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
     c) Aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń do konkursu.
     d) Pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenie spraw Spółki, z szczególnym uwzględnieniem eksploatacji technicznej podmiotu świadczącego usługi zgodne z profilem działalności Spółki, kierunków działalności wraz z możliwością rozwoju Spółki.
     e) Kopie następujących dokumentów:

 • dowodu tożsamości;
 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
 • świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisów z KRS bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

f) Oświadczenie kandydata o:

 • stażu pracy przy czym przez staż pracy należy rozumieć okresy zatrudnienia bez względu na jego podstawę w szczególności zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnej bądź w formie spółki cywilnej, spółek osobowych oraz okresy pełnienia funkcji w organach zarządczych osób prawnych krajowych lub zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
 • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 • braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi;
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega;
 • złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.


Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać doręczone na adres: siedziby Spółki: Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.”. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.


Na pisemny wniosek kandydata/ki można uzyskać podstawowe informacje odnośnie Spółki (odpis KRS, umowę spółki ) wraz z możliwością osobistego zapoznania się z majątkiem Spółki w godzinach 10.00 – 14.00. Zapytania kierować należy do sekretariatu Spółki: pon. - pt. w godz. : 8:00 - 16:00, telefon: +48 52 39 66 444, e-mail: biuro@centrumpark.eu


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki).


Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24 marca 2017 roku po godz. 15.00


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się dnia 31 marca 2017 r. w siedzibie Spółki od godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.


Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu oraz funkcjonowania grup kapitałowych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem samorządu, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • ocena i weryfikacja pisemnej koncepcji zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, z szczególnym uwzględnieniem eksploatacji technicznej podmiotu świadczącego usługi zgodne z profilem działalności Spółki, kierunków działalności wraz z możliwością rozwoju Spółki,
 • ocena wiedzy w zakresie: analizy rynku i konkurencji, zasad i przepisów prawa pracy, planowania zadań i zasobów oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • wiedza z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, marketingu i promocji,

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie zgodnie z Zasadami przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o. Miasta Chojnice i spółkach z o.o. z większościowym udziałem Miasta - Załącznik Nr 1 do Zasad nadzoru właścicielskiego, Zarządzenie nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r. wraz ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 29 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2017 r.


Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub elektronicznie powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.


Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wybrani na prezesa zarządu - zostaną komisyjnie zniszczone lub odesłane na pisemne życzenie kandydata.


Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów, o czym powiadamia ma piśmie kandydatów na dane stanowisko.


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Niewiarowski

Pełna treść ogłoszenia - ogloszenie_rn.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:14
Treść wprowadził(a): Rudnik Maksymilian , 2017-03-13 13:50:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-03-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-13 13:50:43